Asesoría xurídica online
especializada en dereito administrativo

A asesoría dos concellos e dos particulares na súa relación coa Administración

Xanela da Cidadanía - Avogados Dereito Administrativo

DEREITO ADMINISTRATIVO

As materias ás que se extende este servizo son entre outras: Urbanismo, Vivenda, reclamacións de Responsabilidade Patrimonial, Subvencións, Contratación Pública, Tráfico, etc.

URBANISMO:

 1. – Alegacións, impugnacións e recursos no eido da aprobacións de plans urbanísticos.
 2. – Sistema de execución urbanística: compensación, cooperación, axente urbanizador e expropiación forzosa.
 3. – Convenios de xestión e planeamento.
 4. – Licencias e comunicación previas de obra: solicitude, transmisión, prórroga, caducidade, desestimento, renuncia….
 5. – Licencias de actividade (espectáculos públicos), comunicación previas actividade; declaración ambiental.
 6. – Procedementos de restauración da legalidade urbanística: requerimiento de legalización, ordes de demolición.
 7. – Declaración de ruína.
 8. – Denuncia e acción pública urbanística.
 9. – Acceso á información en materia urbanística.
 10. – Procedemento sancionador urbanístico.

 

POLÍTICA DE VIVENDA: Subvencións en materia de rehabilitación e conservacións, obrigas do propietario no que respecta ao “libro do edificio”, dereitos e obrigas en relación coas vivendas de protección oficial e autonómica…

RECLAMACIÓN RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL: reclamación danos sufridos por mal estado vías públicas, neglixencia sanitaria, anulación de licencia urbanística…ante a Administración

SUBVENCIÓNS: Tramitación solicitudes, alegacións e impugnación procedemento de reintegro…

CONTRATACIÓN PÚBLICA: Formulación estudios de viabilidade, de proposicións económicas e técnicas, presentación garantías, recursos administrativos en materia de contratación, demanda de recurso contencioso; solicitude autorización cesión do contrato público ou subcontratación; alegacións en trámite de modificación do contrato; solicitude de equilibrio de prestacións en contrato de xestión de servizos públicos; reclamación de revisión de prezos, de intereses de demora; de devolución da garantía….

AUTORIZACIÓNS E CONCESIÓNS DEMANAIS: autorización para colación de terrazas ou veladores na beirarrúa; licenza de vao…

TRÁFICO: Alegacións e recursos en materia de retirada de vehículos abandonados na vía pública, retirada de puntos de carné, xuízos rápidos por alcoholemia…

SERVIZO DE TAXI: solicitude de licencia de taxi, transmisión…

PROCESOS SELECTIVOS: impugnación de bases e procesos de selección de persoal da Administración…

IMPOSTOS, TAXAS, CONSTRIBUCIÓNS ESPECIAIS E PREZOS PÚBLICOS: IBI (contribución) // IVTH (circulación) //ICIO: (imposto construción) // taxas servizo auga, recollida lixo, tramitación de licenzas ou comunicación previas….: alegacións proceso de regularización IBI, alegacións procedemento de constrinximento, recursos.

PROCEDEMENTOS SANCIONADORES: por infracción ordenanzas municipais en materia ambiental, de ruídos, de uso de espazos públicos…

PROCEDEMENTOS DE EXPROPIACIÓN FORZOS

Ningún dos servizos ofertados terá que ser aboado ata a finalización do traballo. As tarifas guía en tanto que todas as solicitudes serán previamente orzadas de maneira individual.

Consultoría en liña:

 • Consultas sinxelas: Desde 40 a 60 euros.
 • Informes: Desde 70 euros.
 • Ditames: Desde 250.

 

Redacción de escritos, alegacións e recursos administrativos:

 • Escritos sinxelos: Desde 70 euros.
 • Alegacións e recursos administrativos: Desde 90 euros.

 

Assitenza letrada en xuízo

Se levará a cabo previa orzamentación individual.

MERCANTIL E BANCARIO

Abordamos cuestións como a constitución de Sociedades, a preparación de documentación para a asistencia a Xuntas e Consellos de Administración, Gastos Hipotecarios, Preferentes, etc.

DEREITO MERCANTIL:

 • Constitución de Sociedades.
 • Redacción e elevación a público de acordos sociais.
 • Preparación de documentación para a asistencia a Xuntas e Consellos de Administración.
 • Representación, poderes.
 • Reformas estatutarias.
 • Ampliación e redución de capital.

DEREITO BANCARIO:

 • Gastos hipotecarios:
  1. Factura de NOTARÍA correspondente á Escritura de Préstamo Hipotecarios,
  2. Gastos de TAXACIÓN da vivenda,
  3. Factura do REXISTRO DE PROPIEDADE pola inscrición da Hipoteca,
  4. IMPUESTO DE ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS ao que se atope suxeita e non exenta a Escritura de Préstamo Hipotecario
  5. Gastos de XESTORÍA se a súa intervención impúxose polo banco.
 • Redacción e elevación a público de acordos sociais.
 • Preferentes
 • Cláusulas abusivas (chan e IRPH)
 • Swap
 • Execucións hipotecarias.
Este tipo de servizo levarase a cabo previa orzamentación individual da solicitude levada a cabo polo usuario.

LABORAL

Entre os servizos realizados en material laboral destacan a redacción de contratos de traballo, a elaboración e presentación de demandas xudiciais ante calquera vulneración dos dereitos dos traballadores, etc.

Laboral:

 • Alegacións, impugnacións e formulación de instrumentos de planeamento;
 • Contratación laboral: contrato fixo e modalidades de contratación temporal. Conversión en fixa da relación laboral temporal.
 • Dereitos retributivos do traballador.
 • Seguridade Social: cotización, acción protectora en caso de incapacidade temporal ou permanente, xubilación; xubilación parcial, anticipada…
 • Mobilidade e modificacións substanciais das condicións do contrato de traballo de carácter individual.
 • Situacións do traballador: maternidade, paternidade, excedencias…
 • Suspensión, extinción das relacións laborais e despedimento dos traballadores: obxectivo ou disciplinario
 • Dereitos do traballador no ámbito da xornada laboral, réxime de permisos e vacacións.

 

Redacción de escritos e documentos, tanto xudiciais como extraxudicias.

 

 • Contratos de traballo nas súas diferentes modalidades.
 • Escritos extraxudiciais de reclamación de dereitos do traballador,
 • Demanda xudicial ante despedimento,
 • Contestación por empresario a demanda contra despedimento interposta por traballador;
 • Reclamacións e recursos ante Seguridade Social e INEM en materias tales como: incapacidades, xubilacións, accidentes, denegación dereito a subsidio por desemprego….

Ningún dos servizos ofertados terá que ser aboado ata a finalización do traballo. As tarifas guía en tanto que todas as solicitudes serán previamente orzadas de maneira individual.

Consultoría en liña:

 • Consultas sinxelas: Desde 40 a 60 euros.
 • Informes: Desde 70 euros.
 • Ditames: Desde 250.

 

Redacción de escritos, alegacións e recursos administrativos:

 • Escritos sinxelos: Desde 70 euros.
 • Alegacións e recursos administrativos: Desde 90 euros.

 

Assitenza letrada en xuízo

Se levará a cabo previa orzamentación individual.

CIVIL E COMUNIDADES PROPIETARIOS

Asesoramos en materia de Comunidades de Bens, Contratos de Obras e Servizos, Compraventa, Incapacitacións, Comunidades de Propietarios, entre outros.

DEREITO CIVIL:

 • Comunidades de Bens.
 • Sociedades Civís.
 • Arrendamentos rústicos e urbanos. Redacción de contratos e asesoramento e formulación de escritos relacionados coa realización de obras de conservación e mellora no inmoble arrendado, prórroga do contrato, incumprimento contractual, resolución anticipada do mesmo, devolución de fianza, subvencións e axudas para o abono de alugueiro.
 • Contratos de obra obras e servizos; redacción de contratos, asesoramento e formulación de escritos relacionados co incumprimento ou resolución contractual, reclamación de indemnización por incumprimento, formulación de demandas por vicios na construcción.
 • Contratos de compravenda.– redacción de contratos, reclamación de responsabilidade por evicción e vicios ocultos.
 • Dereitos reais de usufructo e servidume.
 • Asesoramento Asociacións
 • Incapacitacións.
 • Testamentos: Ológrafo, Aberto, Pechado.
 • Divorcios e separacións: Mutuo acordo, Contencioso
 • Desafiuzamentos.
 • Reclamacións de cantidade derivada de culpa extracontractual e accidentes de tráfico.
 • Reclamacións aerolíneas por:
  • Atraso.
  • Cancelación.
  • Overbooking.
  • Equipaxe.

PROPIEDADE HORIZONTAL:

 • Asesoramento en relación coa redacción de estatutos e actas de constitución.
 • Reclamación extraxudicial e xudicial de cotas impagadas.
 • Cálculo de cotas correspondentes a cada vivenda ou local.
 • Asesoramento en relación con:
  • Normas de funcionamento da Comunidade.
  • Subvencións vixentes.
  • Normativa en materia de vivenda: esixencias de accesibilidade, salubridade.
  • Esixencia do libro do Edificio.
  • Normativa urbanística de aplicación.
  • Autorizacións necesarias da Comunidade para levar a cabo obras e actividades no edificio…..
 • Representación da Comunidade en procesos xudiciais nos que resulte parte interesada.
 • Representación e defensa de propietarios e arrendatarios fronte á Comunidade.

Ningún dos servizos ofertados terá que ser aboado ata a finalización do traballo. As tarifas guía en tanto que todas as solicitudes serán previamente orzadas de maneira individual.

Consultoría en liña:

 • Consultas sinxelas: Desde 40 a 60 euros.
 • Informes: Desde 70 euros.
 • Ditames: Desde 250.

 

Redacción de escritos, alegacións e recursos administrativos:

 • Escritos sinxelos: Desde 70 euros.
 • Alegacións e recursos administrativos: Desde 90 euros.

 

Assitenza letrada en xuízo

Se levará a cabo previa orzamentación individual.

Contacto