Asesoría xurídica online
especializada en dereito administrativo

A asesoría dos concellos e dos particulares na súa relación coa Administración

Cadernos Cidadanía

CADERNO DE URBANISMO

Este caderno pretende formar aos cidadáns naqueles temas urbanísticos tratados pola Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia, e o seu Regulamento, que ao noso xuízo poden resultar de máis interese, concretamente:

✓ A delimitación dos tipos de chans e os usos permitidos e prohibidos nos mesmos.

✓ Os títulos xurídicos que os cidadáns deben adquirir para usar o chan da súa propiedade, sendo éstes as licenzas e as comunicacións previas; e establecendose, así mesmo, as diferenzas existentes entre ambas.

✓ As consecuencias xurídicas de cometer infraccións urbanísticas. Procedemento restaurador e sancionador.

CADERNO NOVA LEI BENESTAR ANIMAL

Este caderno trata de maneira clara e visual todas as novidades introducidas pola nova Lei de Benestar Animal, no que se refire á relación dos cidadáns coas súas mascotas, concretamente:

✓ Listaxe de animais permitidos e prohibidos como animais de compañía.

✓ Obrigacións e prohibicións dos titores e responsables dos animais.

✓ Consecuencias xurídicas de cometer infraccións en materia de benestar animal. Sancións e responsabilidade.

Se bota en falta formación relacionada con algún tema concreto que resulte do seu interese, deixe aquí a súa suxerencia: